English Transliteration: ON | OFF
 


Nizhny Novgorod Oblast

(19 crown caps)

        Bochkovoe Pivo
Brewery: Dzerdzhinsky Pivzavod
Dzerdzhinsk, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


10770   A: RU10 / 3 / 6 / 5
 
        Kep
Brewery: Dzerdzhinsky Pivzavod
Dzerdzhinsk, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


00675   A: RU10 / 3 / 6 / 1
 
        Lyskovo
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


01451   A: RU10 / 3 / 4 / 1
 
        Lyskovo
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


01452   A: RU10 / 3 / 4 / 2
 
        Makary
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


02516   A: RU10 / 3 / 4 / 4
 
        Makary Pivo Zhivoe
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


00667   A: RU10 / 3 / 4 / 3
 
        Makary
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


08490   A: RU10 / 3 / 4 / 5
 
        Makary
Pry-off
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


14935   A: RU10 / 3 / 5 / 1
 
        Makary
Twist-off
Brewery: Lyskovsky Pivzavod
Lyskovo, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


17538   A: RU10 / 3 / 5 / 2
 
        Münker
Brewery: Dzerdzhinsky Pivzavod
Dzerdzhinsk, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


10769   A: RU10 / 3 / 6 / 4
 
        Okskoe
Brewery: Pivovarennaya Kompania «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


01869   A: RU10 / 3 / 2 / 1
 
        Okskoe
Brewery: Pivovarennaya Kompania «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


14827   A: RU10 / 3 / 2 / 2
 
        Okskoe Bochkovoe
Aktsia. Soberi Liubimy Gorod
Brewery: Obyedinionnye Pivovarni Heineken, Filial «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


09354   A: RU10 / 3 / 2 / 3
 
      Okskoe
Aktsia
Inside: (A promo code)
Brewery: Obyedinionnye Pivovarni Heineken, Filial «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


18339   A: RU10 / 3 / 2 / 4
 
      Okskoe
Aktsia. Yarmarka — ok, dlia podarkov gotov meshok!
Inside: (A promo code)
Brewery: Obyedinionnye Pivovarni Heineken, Filial «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


20625   A: RU10 / 3 / 2 / 5
 
        Rusich
Brewery: Pivovarennaya Kompania «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


00676   A: RU10 / 3 / 1 / 1
 
        Rusich
Brewery: Pivovarennaya Kompania «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


01868   A: RU10 / 3 / 1 / 3
 
        Rusich
Brewery: Pivovarennaya Kompania «Volga»
Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


09760   A: RU10 / 3 / 1 / 2
 
        Staritsa
Brewery: Arzamassky Pivzavod
Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Russia


10771   A: RU10 / 3 / 6 / 2
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2019.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners