Gonets
 Dobraya Vest
Moskvoretsky Pivovarenny Zavod
Moscow, Moscow, Russia