Gorkovskoe
 
Baltika-Yaroslavl
Yaroslavl, Yaroslavl Oblast, Russia