English Transcription: ON | OFF
 


Saigon

(10 crown caps)

        Saigon Bia Special
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


21873   A: ASIA3 / 4 / 7 / 4
 
        Saigon Bia
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


02196   A: ASIA3 / 4 / 6 / 1
 
        Saigon Bia
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


05125   A: ASIA3 / 4 / 6 / 2
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


15590   A: ASIA3 / 4 / 6 / 3
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


17128   A: ASIA3 / 4 / 6 / 4
 
        Saigon Bia Lager
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


17127   A: ASIA3 / 4 / 6 / 5
 
        Saigon Bia Special
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


05126   A: ASIA3 / 4 / 7 / 3
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


22333   A: ASIA3 / 4 / 7 / 1
 
        Saigon Bia Lager
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh, Vietnam


22332   A: ASIA3 / 4 / 7 / 2
 
        Saigon Special Lager Beer
Bật Nắp Trùng Nhá Đõi Thưong Trước 17:00 Ngày 26/07/2019
Brewery: SABECO
Hồ Chí Minh, Vietnam

https://www.sabeco.com.vn

23591   F: DIF5 / 4 / 5
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2020.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners