English Transcription: ON | OFF
 


Stary Melnik

(61 crown caps)

        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Efes Karaganda Pivovarenny Zavod
Karaganda, Karaganda Province, Kazakhstan

https://www.efes.kz

02831   A: KZ1 / 4 / 6 / 4
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Efes Karaganda Pivovarenny Zavod, Almatinsky Filial
Bereke, Almaty Province, Kazakhstan


09091   A: KZ1 / 4 / 6 / 5
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Efes Karaganda Pivovarenny Zavod
Karaganda, Karaganda Province, Kazakhstan

https://www.efes.kz

22539   A: KZ1 / 5 / 7 / 5
 
        Stary Melnik
Brewery: Efes Vitanta Moldova Brewery
Chişinău, Moldova

https://www.berechisinau.md

10146   A: MD1 / 2 / 4 / 1
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00312   A: RU6 / 1 / 1 / 1
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

01813   A: RU6 / 1 / 1 / 2
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

01814   A: RU6 / 1 / 1 / 3
 
        Stary Melnik Tiomnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00313   A: RU6 / 1 / 1 / 4
 
        Stary Melnik Bezalkogolnoe 0,5% alk.
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00787   A: RU6 / 1 / 3 / 2
 
        Stary Melnik Klassicheskoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00314   A: RU6 / 1 / 3 / 1
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00316   A: RU6 / 1 / 2 / 1
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00315   A: RU6 / 1 / 2 / 2
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

10750   A: RU6 / 1 / 2 / 3
 
        Stary Melnik Tiomnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00356   A: RU6 / 1 / 2 / 4
 
        Stary Melnik Zolotoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00317   A: RU6 / 1 / 2 / 5
 
        Stary Melnik Bezalkogolnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

04891   A: RU6 / 1 / 4 / 2
 
        Stary Melnik iz Bochonka. Svetloe Pivo
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

06823   A: RU6 / 1 / 4 / 3
 
        Stary Melnik Klassicheskoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

05001   A: RU6 / 1 / 4 / 1
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

05218   A: RU6 / 1 / 3 / 4
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

01924   A: RU6 / 1 / 3 / 3
 
        Stary Melnik Zolotoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

05378   A: RU6 / 1 / 3 / 5
 
        Stary Melnik Bezalkogolnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

08001   A: RU6 / 1 / 6 / 5
 
        Stary Melnik Klassicheskoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

07835   A: RU6 / 1 / 6 / 3
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

07857   A: RU6 / 1 / 6 / 2
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

07706   A: RU6 / 1 / 6 / 1
 
        Stary Melnik Zolotoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

08231   A: RU6 / 1 / 6 / 4
 
        Stary Melnik Barkhatnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

16155   A: RU6 / 1 / 5 / 3
 
        Stary Melnik iz Bochonka Nefiltrovannoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

18256   A: RU6 / 1 / 5 / 2
 
        Stary Melnik iz Bochonka Osoboe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

12497   A: RU6 / 1 / 5 / 1
 
        Stary Melnik iz Bochonka. Svetloe Pivo
Arrows on skirt
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

08487   A: RU6 / 1 / 4 / 5
 
        Stary Melnik iz Bochonka. Svetloe Pivo
Arrows on top
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

09907   A: RU6 / 1 / 4 / 4
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

16197   A: RU6 / 1 / 7 / 2
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

16018   A: RU6 / 1 / 7 / 1
 
        Stary Melnik Zolotoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

09289   A: RU6 / 1 / 7 / 4
 
        Stary Melnik Безалкогольное
Bezalkogolnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

09331   A: RU6 / 1 / 7 / 5
 
        Stary Melnik Bezalkogolnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

21213   A: RU6 / 2 / 1 / 1
 
        Stary Melnik iz Bochonka Miakhkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

20695   A: RU6 / 2 / 1 / 2
 
        Stary Melnik iz Bochonka Nasyschennoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

20708   A: RU6 / 2 / 1 / 3
 
        Stary Melnik iz Bochonka Nefiltrovannoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

21057   A: RU6 / 2 / 1 / 4
 
        Stary Melnik iz Bochonka Tiomnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

22748   A: RU6 / 2 / 2 / 3
 
        Stary Melnik iz Bohonka Tiomnoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

20712   A: RU6 / 2 / 1 / 5
 
        Stary Melnik Krepkoe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

20914   A: RU6 / 2 / 2 / 1
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

20694   A: RU6 / 2 / 2 / 2
 
        Stary Melnik
Brewery: AB InBev Efes
Klin, Moscow Oblast, Russia

https://abinbevefes.ru

23343   F: DIF4 / 4 / 3
 
        Stary Melnik iz Bochonka Miakhkoe
Brewery: AB InBev Efes
Klin, Moscow Oblast, Russia

https://abinbevefes.ru

23341   F: DIF4 / 4 / 2
 
        Stary Melnik Svetloe
Brewery: AB InBev Efes
Klin, Moscow Oblast, Russia

https://abinbevefes.ru

23342   F: DIF4 / 4 / 3
 
        Stary Melnik Tiomnoe Barkhatnoe
Brewery: AB InBev Efes
Klin, Moscow Oblast, Russia

https://abinbevefes.ru

23340   F: DIF4 / 4 / 2
 
        Stary Melnik Iz Bochonka Miakhkoe
Brewery: AB InBev Efes
Kaluga, Kaluga Oblast, Russia

https://abinbevefes.ru

23906   A: TEMP / 0 / 0 / 0
 
        Stary Melnik Iz Bochonka Tiomnoe Barkhatnoe
Brewery: AB InBev Efes
Kaluga, Kaluga Oblast, Russia

https://abinbevefes.ru

23905   A: TEMP / 0 / 0 / 0
 
        Stary Melnik
Germania 2006
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00670   A: RU6 / 2 / 5 / 1
 
      Stary Melnik
Germania 2006
Inside: (A Foot Ball)
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

06051   A: RU6 / 2 / 5 / 2
 
        Stary Melnik
Gotovsia, Evro, my yedem!
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00437   A: RU6 / 2 / 4 / 4
 
      Stary Melnik
Gotovsia, Evro, my yedem!
Inside: (A foot ball)
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

10757   A: RU6 / 2 / 4 / 5
 
        Stary Melnik
Nash dar vam
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00837   A: RU6 / 2 / 5 / 3
 
      Stary Melnik
Nash dar vam
Inside: (A bottle)
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

10758   A: RU6 / 2 / 5 / 4
 
        Stary Melnik
Podderzhi nashu sbornuyu na irlandskom pole
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00319   A: RU6 / 2 / 4 / 3
 
      Stary Melnik
Tvoy shans pod kryshkoy
Inside: Poprobuy esho raz
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

00318   A: RU6 / 2 / 4 / 1
 
      Stary Melnik
Tvoy shans pod kryshkoy
Inside: Soberi 11 igrokov, poluchi bokal «Stary Melnik»
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

13120   A: RU6 / 2 / 4 / 2
 
      Stary Melnik
Poluchi Futbolny Bokal! (twist-off)
Inside: (A promo code)
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

21669   A: RU6 / 2 / 6 / 1
 
      Stary Melnik iz Bochonka Nefiltrovannoe
Poluchi Futbolny Bokal! (pull-off)
Inside: (A promo code)
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

21736   A: RU6 / 2 / 6 / 2
 
      Stary Melnik
Aktsia. Het-Trik ot Starovo Melnika
Inside: (A promo code)
Brewery: Pivovarnia Moskva-Efes
Moscow, Russia

https://www.starymelnik.ru

23335   F: DIF4 / 4 / 2
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners