English Transcription: ON | OFF
 


Nhà Máy Bia Thăng Long

(1 crown cap)

        Thăng Long
Brewery: Nhà Máy Bia Thăng Long
Quảng Ninh, Vietnam

https://koruna.com.vn

21874   A: ASIA3 / 5 / 1 / 4
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners