English Transcription: ON | OFF
 


Hồ Chí Minh

(21 crown caps)

        333 Premium
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


21202   A: ASIA3 / 5 / 5 / 1
 
        Bẽn Thàn Gold Bia
Brewery: Tân Hiệp Phát Beverage Group
Hồ Chí Minh

https://www.thp.com.vn

05423   A: ASIA3 / 4 / 2 / 4
 
        Bivina
Brewery: Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam
Hồ Chí Minh


07538   A: ASIA3 / 4 / 1 / 1
 
        Hải Long
Brewery: Bia Hải Long
Hồ Chí Minh


21872   A: ASIA3 / 4 / 4 / 1
 
        Heineken
Brewery: Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam
Hồ Chí Minh


05397   A: ASIA3 / 4 / 5 / 1
 
        Sagota Lager Premium Beer
World Beer Awards 17
Brewery: Tập Đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
Hồ Chí Minh

https://www.sabibeco.com

23604   F: DIF5 / 4 / 6
 
        Saigon Bia Special
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


21873   A: ASIA3 / 4 / 7 / 4
 
        Saigon Bia
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


02196   A: ASIA3 / 4 / 6 / 1
 
        Saigon Bia
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


05125   A: ASIA3 / 4 / 6 / 2
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


15590   A: ASIA3 / 4 / 6 / 3
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


17128   A: ASIA3 / 4 / 6 / 4
 
        Saigon Bia Lager
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


17127   A: ASIA3 / 4 / 6 / 5
 
        Saigon Bia Special
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


05126   A: ASIA3 / 4 / 7 / 3
 
        Saigon Bia Export
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


22333   A: ASIA3 / 4 / 7 / 1
 
        Saigon Bia Lager
Brewery: Nớức Giải Khát Sài Gòn
Hồ Chí Minh


22332   A: ASIA3 / 4 / 7 / 2
 
        Saigon Special Lager Beer
Bật Nắp Trùng Nhá Đõi Thưong Trước 17:00 Ngày 26/07/2019
Brewery: SABECO
Hồ Chí Minh

https://www.sabeco.com.vn

23591   F: DIF5 / 4 / 5
 
        Saigon Bia Special
Brewery: SABECO
Hồ Chí Minh

https://www.sabeco.com.vn

23850   F: DIF6 / 4 / 6
 
        San Miguel
Brewery: San Miguel Brewery Viet Nam
Hồ Chí Minh


05396   A: ASIA3 / 5 / 1 / 1
 
        San Miguel
Brewery: San Miguel Brewery Viet Nam
Hồ Chí Minh


21867   A: ASIA3 / 5 / 1 / 2
 
        Vida Beer
Brewery: Nghệ An Beer Company
Hồ Chí Minh


07392   A: ASIA3 / 5 / 2 / 1
 
        Zorok Lager Beer
Brewery: SAB Miller Vietnam
Ho Chi Minh


08607   A: ASIA3 / 5 / 2 / 4
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners