English Transcription: ON | OFF
 


Zuzenhausen

(4 crown caps)

        Adler Bräu Privat Pils
Brewery: Adlerbrauerei Herbert Werner
Zuzenhausen, Baden-Württemberg

https://www.dachsenfranz.de

05069   B: DE1
 
        Dachsenfranz
Brewery: Adlerbrauerei Herbert Werner
Zuzenhausen, Baden-Württemberg

https://www.dachsenfranz.de

19509   B: DE9
 
        Dachsenfranz
Brewery: Adlerbrauerei Herbert Werner
Zuzenhausen, Baden-Württemberg

https://www.dachsenfranz.de

19522   B: DE9
 
      Hoffenheimer Nr. 1
Pull-off cap
Brewery: Adlerbrauerei Herbert Werner
Zuzenhausen, Baden-Württemberg

https://www.dachsenfranz.de

19555   B: DE3
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2021.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners