English Transcription: ON | OFF
 


Chernihiv Oblast

(111 crown caps)

        Brahma
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

09080   A: UA1 / 2 / 5 / 1
 
        Chernigivske
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01554   A: UA4 / 2 / 1 / 1
 
        Chernigivske
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16124   A: UA4 / 2 / 1 / 2
 
        Chernigivske Mitsne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00847   A: UA4 / 2 / 2 / 1
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00845   A: UA4 / 2 / 3 / 2
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16125   A: UA4 / 2 / 3 / 3
 
        Chernigivske Temne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00846   A: UA4 / 2 / 4 / 4
 
        Chernigivske Temne
Erratum
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

10844   A: UA4 / 2 / 4 / 5
 
      Chernigivske Mitsne
Inside: Avtomobil. 8 800 500 3030
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16820   A: UA4 / 2 / 3 / 1
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Avtomobil Chempiona
Inside: Avtomobil Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14053   A: UA4 / 2 / 2 / 2
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Kvartira Chempiona
Inside: Kvartyra Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14054   A: UA4 / 2 / 2 / 3
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Osvita Chempiona
Inside: Osvita Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14055   A: UA4 / 2 / 2 / 4
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Промоція. Sportzal Chempiona
Inside: Sportzal Chempiona. 8 800 50 0077 0
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14056   A: UA4 / 2 / 2 / 5
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01553   A: UA4 / 2 / 3 / 4
 
        Chernigivske Premium
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07765   A: UA4 / 2 / 3 / 5
 
        Chernigivske Svitle
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00634   A: UA4 / 2 / 4 / 1
 
      Chernigivske Svitle
Set: Pyvo Chempiona
Inside: Avtomobil Chempiona
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14926   A: UA4 / 2 / 4 / 3
 
      Chernigivske Svitle
Set: Pyvo Chempiona
Inside: Kvartyra Chempiona
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

13193   A: UA4 / 2 / 4 / 2
 
        Chernigivske Mitsne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16815   A: UA4 / 2 / 5 / 1
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Bremen!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20199   A: UA4 / 2 / 5 / 2
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Ottavu!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20200   A: UA4 / 2 / 5 / 3
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Parizh!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20201   A: UA4 / 2 / 5 / 4
 
      Chernigivske Mitsne
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Sidney!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20202   A: UA4 / 2 / 5 / 5
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: …v Afiny!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16126   A: UA4 / 2 / 6 / 1
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Bonn!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20203   A: UA4 / 2 / 6 / 2
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Gavanu!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20205   A: UA4 / 2 / 6 / 4
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Milan!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20206   A: UA4 / 2 / 6 / 5
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Sankt-Peterburg!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20207   A: UA4 / 2 / 7 / 1
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Tokio!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20208   A: UA4 / 2 / 7 / 2
 
      Chernigivske Premium
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Washington!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20204   A: UA4 / 2 / 6 / 3
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Barselonu!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20209   A: UA4 / 3 / 1 / 1
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Dakar!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16725   A: UA4 / 3 / 1 / 2
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Kann!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20210   A: UA4 / 3 / 1 / 3
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Pekin!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20211   A: UA4 / 3 / 1 / 4
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Rio-de-Zhaneiro!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20212   A: UA4 / 3 / 1 / 5
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Sidney!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20213   A: UA4 / 3 / 2 / 1
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Tuluzu!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20214   A: UA4 / 3 / 2 / 2
 
      Chernigivske Svitle
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: Shukay svoyu podorozh!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

04762   A: UA4 / 3 / 2 / 3
 
        Chernigivske Temne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16821   A: UA4 / 3 / 2 / 4
 
      Chernigivske Temne
Set: Shukay svoyu podorozh!
Inside: ...v Nyu-York!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20215   A: UA4 / 3 / 2 / 5
 
        Chernigivske Bagriane
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

08542   A: UA4 / 3 / 3 / 1
 
        Chernigivske Bezlkoholne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

10845   A: UA4 / 3 / 3 / 2
 
        Chernigivske Maximum
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16726   A: UA4 / 3 / 3 / 4
 
        Chernigivske Mitsne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

09670   A: UA4 / 3 / 3 / 3
 
        Chernigivske Premium
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

09669   A: UA4 / 3 / 3 / 5
 
        Chernigivske Sribne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

10846   A: UA4 / 3 / 4 / 2
 
        Chernigivske Svitle
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

08096   A: UA4 / 3 / 4 / 1
 
        Chernigivske Pub Lager
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16822   A: UA4 / 3 / 4 / 3
 
        Chernigivske
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

17427   A: UA4 / 3 / 5 / 1
 
        Chernigivske Maximum
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16816   A: UA4 / 3 / 5 / 2
 
        Chernigivske Mitsne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

17041   A: UA4 / 3 / 5 / 3
 
        Chernigivske Premium
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16766   A: UA4 / 3 / 5 / 5
 
        Chernigivske Pub Lager
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16823   A: UA4 / 3 / 5 / 4
 
        Chernigivske Stary Chernigiv
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

14915   A: UA4 / 3 / 6 / 2
 
        Chernigivske Svitle
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16660   A: UA4 / 3 / 6 / 1
 
        Chernigivske Bila Nich Nefiltrovane Temne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01556   A: UA1 / 2 / 2 / 1
 
        Chernigivske Bila Nich Nefiltrovane Temne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

11916   A: UA1 / 2 / 2 / 2
 
        Chernigivske Bile Nefiltrovane Svitle
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

00898   A: UA1 / 2 / 1 / 2
 
        Chernigivske Bily Med Nefiltrovane z Medom
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01557   A: UA1 / 2 / 1 / 5
 
        Chernigivske Gagriane Chervone Povne
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01957   A: UA1 / 2 / 2 / 4
 
        Chernigivske Bila Nich Nefiltrovane Temne
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

10860   A: UA1 / 2 / 2 / 3
 
        Chernigivske Bile Nefiltrovane Svitle
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

10668   A: UA1 / 2 / 1 / 3
 
        Chernigivske
Aktsia Vbolivaemo za Ukrainu!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

18214   A: UA1 / 1 / 4 / 5
 
        Chernigivske
Aktsia!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16233   A: UA4 / 1 / 7 / 1
 
      Chernigivske
Futbol na povnu!
Inside: Gra trivaye. 8-800-500-07-70
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

08095   A: UA4 / 1 / 7 / 2
 
      Chernigivske
Pidtrimayemo natsiolanu zbirnu!
Inside: (A promo code)
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14716   A: UA4 / 1 / 7 / 3
 
      Chernigivske
Pidtrimayemo natsiolanu zbirnu!
Inside: (A promo code)
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

14916   A: UA4 / 1 / 7 / 4
 
      Chernigivske
Vyrushay na Final
Inside: (A promo code)
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

22317   A: UA1 / 1 / 5 / 3
 
        Chernigivske Svitle
Aktsia «Futbol 2010»
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

15976   A: UA4 / 1 / 7 / 5
 
      Chernigivske
Aktsia. Chernigivske. Bud na zvyazku!
Inside: Znaydy mobilny telefon. 8 200 500 0770
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02304   A: UA4 / 1 / 6 / 5
 
        Chernigivske
Budaymo eko Ukrainu razom!
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

23039   A: UA4 / 3 / 7 / 1
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Inside: Shukay pyvo do Evrobachinnia. Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01602   A: UA1 / 4 / 2 / 4
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Eurovision Song Contest Kyiv 2005
Inside: Tvoya pliashka do Evrobachinnia. 0,5 l
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01604   A: UA1 / 4 / 2 / 5
 
      Chernigivske
Set: Aktsia
Inside: Znaydi 100 000 griven u nastypnykh pliashkakh
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01967   A: UA1 / 1 / 3 / 4
 
      Chernigivske
Set: Aktsia
Inside: Znaydi 1000 griven u nastypnykh pliashkakh
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01966   A: UA1 / 1 / 3 / 3
 
        Chernigivske
Aktsia! Kvartira tvoyei mrii
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

12877   A: UA1 / 1 / 4 / 1
 
        Chernigivske
Aktsia! Shukay kod tut
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16229   A: UA1 / 1 / 4 / 3
 
        Chernigivske
Aktsia. Zhivi na povnu
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

16832   A: UA1 / 1 / 4 / 4
 
        Chernigivske
Krok do mrii
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

10843   A: UA1 / 1 / 4 / 2
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Domashny Kinoteatr
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16205   A: UA4 / 1 / 6 / 4
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Dzhyp zi stereusystemoyu
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01558   A: UA4 / 1 / 6 / 1
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Dzhyp zi stereusystemoyu
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

08008   A: UA4 / 1 / 6 / 2
 
      Chernigivske
Set: Aktsia Music. Aktsia Music
Inside: Doday vygrashnu kryshku. Otrymay Magnitofon
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14140   A: UA4 / 1 / 6 / 3
 
      Chernigivske
Set: Aktsia. Tvy Bokal Pervinnogo Smaku
Inside: Shukay Vlasny Bokal
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01839   A: UA3 / 5 / 5 / 5
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss na Kavkazi!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

17032   A: UA1 / 4 / 6 / 4
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss na Tian-Shani!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07751   A: UA1 / 4 / 5 / 4
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Andakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

14137   A: UA1 / 4 / 6 / 2
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Apenninakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01573   A: UA1 / 4 / 5 / 1
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Gimalayakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07750   A: UA1 / 4 / 5 / 3
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Karpatakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07753   A: UA1 / 4 / 6 / 1
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Kordilyerakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07749   A: UA1 / 4 / 5 / 2
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss u Pireneyakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

07752   A: UA1 / 4 / 5 / 5
 
      Chernigivske
Set: Znaydi Bily Edelweiss Udachi!
Inside: Znaydi Bily Edelweiss Udachi u Alpakh!
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16131   A: UA1 / 4 / 6 / 3
 
        Chezz
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

17042   A: UA4 / 3 / 6 / 5
 
        Chorny Mlin
Brewery: Nezhinsky Pivzavod
Nezhin, Chernihiv Oblast, Ukraine


01607   A: UA2 / 2 / 5 / 1
 
        Desna
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16114   A: UA1 / 3 / 7 / 1
 
        Desna
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

16115   A: UA1 / 3 / 7 / 2
 
        Nizhinske
Brewery: Nezhinsky Pivzavod
Nezhin, Chernihiv Oblast, Ukraine


01608   A: UA2 / 2 / 5 / 2
 
        Nizhinske
Brewery: Nezhinsky Pivzavod
Nezhin, Chernihiv Oblast, Ukraine


02011   A: UA2 / 2 / 5 / 3
 
        Nizhinske
Brewery: Nezhinsky Pivzavod
Nezhin, Chernihiv Oblast, Ukraine


02012   A: UA2 / 2 / 5 / 4
 
        Nizhinske
Brewery: Nezhinsky Pivzavod
Nezhin, Chernihiv Oblast, Ukraine


02135   A: UA2 / 2 / 5 / 5
 
        Nizhinske
Brewery: Nezhinsky Pivzavod
Nezhin, Chernihiv Oblast, Ukraine


16105   A: UA2 / 2 / 6 / 1
 
        Shustov №3
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

01609   A: UA4 / 4 / 1 / 1
 
        Stella Artois
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

09079   A: UA3 / 5 / 4 / 5
 
        Taller
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02023   A: UA3 / 5 / 6 / 1
 
        Taller
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02024   A: UA3 / 5 / 6 / 2
 
        Taller
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

10848   A: UA3 / 5 / 6 / 3
 
        Taller Ice
Brewery: Pivkombinat «Desna»
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.chernigivske.com.ua

02025   A: UA3 / 5 / 6 / 4
 
        Taller
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

21851   A: UA3 / 5 / 6 / 5
 
        Zhiguliovskoe
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

20919   A: UA1 / 4 / 4 / 5
 
        Zhiguliovskoe Originalnoe
Brewery: SUN InBev Ukraine
Chernihiv, Chernihiv Oblast, Ukraine

https://www.suninbev.com.ua

21042   A: UA1 / 4 / 4 / 4
 

© Copyrights: Collecting, site design, programing: Leonid Kandinsky, 2001-2023.   All trade marks, logos and cap designs are property of respective owners