Sarmat
 
Velika aktsia Sarmat
Inside: ะก
Sarmat
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine