Shuang Xi
 Beer
Guangzhou Brewery
Guangzhou, Guangdong, China