Liquan
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Liquan Brewery Company
Guilin, Guangxi, China