Carlsberg
 
Schweden
Tuborg Vertriebs
Hamburg, Germany