Heineken
 
Công Ty Liên Doanh Nhà Máy Bia Việt Nam
Hồ Chí Minh, Vietnam