Shenqi
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Guizhou Shenqi Co.
Guiyang, Guizhou, China