Diao Tai
 Beer
Hangzhou Tonglu Diaotai Beer Company
Hangzhou, Zhejiang, China