Pearl River
 
Inside: (Chinese writings)
Hefei Zhujiang Brewing
Hefei, Anhui, China