Guang’s
 Pineapple Beer
Guangzhou San Miguel Brewery Company
Guangzhou, Guangdong, China