Huanghe
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Lanzhou Huanghe Brewery Group
Lanzhou, Gansu, China