Kodomo Biiru
 
Tomomasu Beverage Company
Ogi, Saga Prefecture, Japan