Sarmat
 
Inside: Ya bazhayu personalny kompyuter
Sarmat
Donetsk, Donetsk Oblast, Ukraine