Tianmuhu
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Tianmuhu/Chongqing Beer Group
Tianmuhu, Jiangsu, China