Guangming
 Ice
Inside: (Chinese writings)
Yunnan Guangming Company
Honghe, Yunnan, China