Yali
 
Inside: (Chinese writings)
Nanjing Interbrew Jinling Beer Company
Nanjing, Jiangsu, China