Tianzhu
 
Inside: 008
Anqing Tianzhu Beer Company
Anqing, Anhui, China