Zhu Jiang
 Beer
Hefei Zhujiang Brewing
Hefei, Anhui, China