Carlsberg
 
Frankreich
Tuborg Vertriebs
Hamburg, Germany