Carlsberg
 
Schweiz
Tuborg Vertriebs
Hamburg, Germany