Priazovskaya Bavaria
 
Priazovskaya Bavaria
Yeysk, Krasnodar Kray, Russia