Chong Qing
 
Inside: (Chinese writings)
Hunan Chongqing Beer Grandmen Company
Chongqing, China