Yanjing
 Beer
Inside: (Chinese writings)
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China