Siwo
 
Inside: (Chinese writings)
Hangzhou Xihu Beer Asahi Company
Hangzhou, Zhejiang, China