Okhota
 Krepkoe
Aktsia Khokkey
Obyedinionnye Pivovarni Heineken
St. Petersburg, St. Petersburg, Russia