Weihaiwei
 Beer
Shandong Weihaiwei Brewery Group Company
Weihai, Shandong, China