Yanjing
 Beer
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China