Yanjing
 Draft Beer
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China