Carlsberg
 
Carlsberg Brewery (Guangdong)
Huizhou, Guangzhou, China