Jolly
 Shandy Lemon
Carlsberg Brewery (Guangdong)
Huizhou, Guangzhou, China