Yanjing
 Super Refreshing
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China