Yanjing
 Fresh Beer
Beijing Yanjing Brewery Company
Beijing, China