Carlsberg
 Light
Carlsberg Brewery (Guangdong)
Huizhou, Guangzhou, China