Pearl River
 Lager Beer
Inside: (Chinese writings)
Guangzhou Zhujiang Brewery Company
Guangzhou, Guandong, China