Yanjing
 Fresh Beer
Inside: (Chinese writings)
Guangdong Yanjing Brewery Company
Foshan, Guandong, China