Chong Qing
 
Hunan Chongqing Beer Grandmen Company
Chongqing, China