Lijiang
 Beer
Inside: (Chinese Writings)
Yanjing Beer (Guilin Liquan) Company
Guilin, Guangxi, China