Bely Medved
 Zhivoy Nefiltrovanny
Pivovarnia Moskva-Efes
Ufa, Bashkortostan, Russia