Pearl River
 
Inside: (Chinese Characters)
Guangzhou Zhujiang Brewery Company
Guangzhou, Guandong, China