Sagota
 Lager Premium Beer
World Beer Awards 17
Tập Đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây
Hồ Chí Minh, Vietnam